Program EtnoPolska Edycja 2024

Głównym celem jest zaangażowanie szerokiego kręgu społeczeństwa ( różnych grup społecznych) w kultywowanie tradycji ludowych ziemi garwolińskiej, aktywne uczestnictwo w życiu społeczno - kulturalnym, zwiększenie dostępności do kultury mieszkańcom naszego powiatu, integracja lokalnych środowisk i wspólnot działających na naszym terenie, inspiracja mieszkańców do odkrywania lokalnego niematerialnego dziedzictwa ludowego i etnograficznego oraz jego ochrona oraz ożywienie działalności kulturalnej w kontekście bogatej tradycji ludowej naszego regionu. Wszystkie te nadrzędne cele zadania wpisują się w cele programu dotacyjnego.


Celami szczegółowymi są m.in: zaangażowanie lokalnych twórców i kół gospodyń, aktywizacja lokalnych środowisk wiejskich, zwiększenie świadomości o tradycji ludowej i własnej spuściźnie etnograficznej,propagowanie działalności lokalnych twórców kultury, edukacja i propagowanie kultury ludowej oraz dorobku etnograficznego, zacieśnienie więzi lokalnych w oparciu o własne dziedzictwo, stworzenie warunków wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym oraz wielopłaszczyznowa promocja spuścizny Powiatu Garwolińskiego. 

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące, wraz ze zwiększającą się liczbą zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich w naszym regionie, zainteresowanie kulturą ludową, tradycją folkową oraz spuścizną i historią etnograficzną naszej ziemi.Ziemia garwolińska ma silnie zakorzenione tradycje ludowe. Rzeźbiarstwo, muzyka ludowa, dawne potrawy, rękodzieło – to sztandarowe elementy folkloru popularne w tej części regionu środkowej Wisły, które chcemy kultywować i promować. Na terenie powiatu jest bardzo wielu twórców ludowych. Do dnia dzisiejszego grają legendarne na Mazowszu kapele ludowe, mieszkają tu osoby, które uprawiają tradycyjne rękodzielnictwo. Bogata jest również hodowla koni. To wszystko jest fenomenem na skalę województwa mazowieckiego oraz całego kraju. Miejscowe KGW zrzeszają liczne grono członków, podejmują szereg inicjatyw w obszarze popularyzacji kultury ludowej. 

 

 

A+
A-
X