Program EtnoPolska Edycja 2022

Głównym celem jest zaangażowanie szerokiego kręgu społeczeństwa w kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępności do kultury mieszkańcom Powiatu Garwolińskiego, integracja lokalnych środowisk, zachęta mieszkańców do odkrywania dziedzictwa ludowego i etnograficznego naszego regionu, ożywienie działalności kulturalnej  w kontekście bogatej tradycji ludowej ziemi garwolińskiej. Są to nadrzędne cele zadania, które wpisują się w cele programu dotacyjnego.
Celami szczegółowymi są:
- zwiększenie świadomości o tradycji ludowej i własnej spuściźnie etnograficznej
- zaangażowanie lokalnych twórców, KGW z Powiatu Garwolińskiego, zacieśnienie więzi lokalnych w oparciu o własne dziedzictwo
- edukacja i propagowanie kultury ludowej oraz dorobku etnograficznego wśród wszystkich grup wiekowych
- aktywizacja lokalnych środowisk wiejskich oraz zapewnienie im dostępu do kultury
-stworzenie warunków wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym
- propagowanie działalności lokalnych twórców kultury oraz spuścizny etnograficznej

Zadanie ma na celu przybliżenie wszystkim grupom społecznym zwyczajów, tradycji oraz spuścizny kulturowej, w oparciu o szereg zaplanowanych działań. Ziemia garwolińska ma silnie zakorzenioną tradycję ludową. Tradycje rzeźbiarskie, muzyka ludowa, dawne potrawy,rękodzieło to sztandarowe elementy folkloru popularnego dla tej części regionu środkowej Wisły, które chcemy promować i kultywować. Od północy granice powiatu znajdowały się w granicy etnograficznego Urzecza, na południu silna jest tradycja Powiśla maciejowickiego. Od 30 lat w Maciejowicach odbywają się Konkursy Kapel i Śpiewaków Ludowych „Powiślaki”. W Łaskarzewie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Akordeonistów. Bardzo bogate na terenie tutejszych gmin są obrzędy święta plonów oraz zabaw ludowych. Na terenie naszego powiatu jest bardzo wielu twórców ludowych. Do dnia dzisiejszego grają legendarne na Mazowszu kapele ludowe, mieszkają tu osoby, które uprawiają tradycyjne rękodzielnictwo. Bogata jest również tradycja hodowli koni.To wszystko jest fenomenem na skalę województwa mazowieckiego,oraz całego kraju. Miejscowe KGW zrzeszają liczne grono członków. Podejmują szereg inicjatyw w  w obszarze  popularyzacji kultury ludowej. Poprzez organizację Festiwalu Etnograficznego Powiatu Garwolińskiego chcemy integrować i zaangażować lokalne społeczności wiejskie  w oparciu o działania KGW, twórców ludowych. Zadanie przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o zwyczajach, tradycjach, spuściźnie ludowej naszego regionu. Mimo wielu inicjatyw poświęconych lokalnej  kulturze ludowej i etnografii, istnieje wśród mieszkańców potrzeba organizacji wydarzenia obejmującego kompleksowo różne elementy tradycji ludowej na tym terenie. Celem jest dotarcie do jak największego grona odbiorców z terenu Powiatu Garwolińskiego. Wyżej wymienione cele zadania wpisują się bezpośrednio w założenia programu dotacyjnego ponieważ zadanie jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych. Przyczyni się ono do wzmocnienia własnych tradycji oraz aktywnego zaangażowania podmiotów działających lokalnie tj.KGW, twórcy ludowi, hodowcy koni. Zadanie będzie próbą popularyzacji i propagowania całego dorobku lokalnej kultury ludowej na terenie pow. Garwolińskiego, zamieszkującego przez ponad 100 tys osób. Formuła wnioskowanego zadania będzie stanowić alternatywę dla tradycyjnych imprez, festynów. Wydarzenie zainteresuje lokalną społeczność własnym dziedzictwem ludowym i etnograficznym oraz osobami które go pielęgnują.


A+
A-
X