Program EtnoPolska Edycja 2023

Głównym celem jest zaangażowanie szerokiego kręgu społeczeństwa w kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępności do kultury mieszkańcom Powiatu Garwolińskiego, integracja lokalnych środowisk, zachęta mieszkańców do odkrywania lokalnego niematerialnego dziedzictwa ludowego i etnograficznego oraz jego ochronę, ożywienie działalności kulturalnej w kontekście bogatej tradycji ludowej ziemi garwolińskiej. Są to nadrzędne cele zadania, które wpisują się w cele programu dotacyjnego.
Celami szczegółowymi są:
-zwiększenie świadomości o tradycji ludowej i własnej spuściźnie etnograficznej
- wzmacnianie własnej tożsamości kulturalnej
-zaangażowanie lokalnych twórców, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu, zacieśnienie więzi lokalnych w oparciu o własne dziedzictwo
-edukacja i propagowanie kultury ludowej i etnografii  wśród wszystkich grup wiekowych
-aktywizacja lokalnych środowisk wiejskich oraz zapewnienie im dostępu do kultury
-stworzenie warunków wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym
-propagowanie działalności lokalnych twórców kultury
Zadanie ma na celu przybliżenie wszystkim grupom społecznym zwyczajów,tradycji oraz własnej spuścizny kulturowej i etnograficznej poprzez zaplanowane liczne działania. Ziemia garwolińska ma silnie zakorzenioną tradycję ludową. Tradycje rzeźbiarskie, muzyka ludowa, dawne potrawy, rękodzieło to sztandarowe elementy folkloru popularnego dla tej części regionu środkowej Wisły, które chcemy promować i kultywować. Północne granice powiatu to teren etnograficznego Urzecza, na południu silna jest tradycja Powiśla maciejowickiego. Od lat odbywają się tu Konkursy Kapel i Śpiewaków Ludowych „Powiślaki”. Bogate są na  terenie Powiatu obrzędy dożynkowe oraz zabaw ludowych. Działa tu także wielu twórców ludowych. Do dziś grają znane w regionie kapele ludowe, mieszkają tu osoby, które uprawiają tradycyjne rękodzielnictwo. Bogata jest także tradycja hodowli koni.Lokalne KGW zrzeszają liczne grono członków. Podejmują liczne inicjatywy w obszarze popularyzacji kultury ludowej. To wszystko jest fenomenem na skalę kraju, dlatego chcemy ten potencjał wykorzystać. Organizacyjny i frekwencyjny sukces pierwszej edycji ubiegłorocznego Festiwalu Etnograficznego pokazał, że konieczne jest aby wydarzenie stało się cykliczne. Poprzez zadanie chcemy integrować i zaangażować lokalne społeczności wiejskie w oparciu o działania KGW oraz lokalnych twórców ludowych.Chcemy aby zadanie przyczyniło się do upowszechnienia wiedzy o tradycji i spuściźnie ludowej naszego regionu. Mimo inicjatyw poświęconych kulturze ludowej i etnografii istnieje wśród mieszkańców potrzeba organizacji  dużego i cyklicznego wydarzenia obejmującego całościowo liczne elementy miejscowego folkloru. Celem jest dotarcie do jak największego grona odbiorców. Powyższe cele zadania wpisują się bezpośrednio w założenia programu dotacyjnego  gdyż zadanie jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych. Przyczyni się ono do wzmocnienia własnych tradycji oraz aktywnego zaangażowania podmiotów i osób działających lokalnie w kontekście kultury ludowej. Zadanie jest próbą popularyzacji i propagowania całego dorobku lokalnej kultury ludowej w Powiecie Garwolińskim zamieszkiwanym przez ponad 100 tys.osób. Formuła wnioskowanego zadania będzie stanowić alternatywę dla tradycyjnych imprez i wydarzeń. Festiwal zainteresuje lokalną społeczność własnym dziedzictwem ludowym i etnograficznym oraz osobami które go pielęgnują.

 

A+
A-
X